ក្រុមហ៊ុន ប្រូថេកខេមបូឌា សិឃ្យូរិធី ខំភេនី លីមីតធីត

PROTEK Cambodia Security Company Limited

SVAirport

Sihanouk Ville International Airport

SRAirport

Siem Reap International Airport

PPAirport

Phnom Penh International Airport

CIT

Cash-in-Transit (CIT)


Our Branch

BRANCH OFFICE I SIEMREAP
# 2,Phum Sala Kangseng,Sangkat Svay
Dangkhum Siemreap Province
Telefax: 063963273
H/P: 016 387 772, 088 875 015
www.protekcambodia.com
Email:protek_srp@camintel.com
 
BRANCH OFFICE II SIHANOUKVILLE
Group 16,Phum # 2,Sangkat 2,Sihanoukville
Sihanouk Province
HP: 016 995 053, 088 875 8016
www.protekcambodia.com
Email: protek_security@protekcambodia.com
 
SATELLITE OFFICE KAMPOT
Phum Chhrok Khley,Khum Tok Meas
Kampot Province
H/P: 088 875 8017
www.protekcambodia.com